O NÁS

KoroNERV-20 vznikl jako nezávislá a široká expertní platforma, která spojuje osobnosti z nejrůznějších sfér lidské činnosti a dává jim prostor z nápadů a myšlenek formulovat řešení a cesty pro rychlé překonání dopadů pandemie koronaviru a nemoci Covid-19 na českou společnost a její hospodářství. 

Jeho členové chtějí pracovat pro občany, dávat k dispozici všechny své znalosti a zkušenosti a především – bez ohledu na ideologické pohledy či zájmy jednotlivých sektorů ekonomiky hledat a formulovat nejefektivnější cesty, jež České republice pomohou znovu naskočit do dynamického rozvoje společnosti a růstu blahobytu.

HLAVNÍ OBLASTI NAŠEHO PŮSOBENÍ

KoroNERV-20

si uvědomuje, že vláda ČR a další instituce musely čelit podobné epidemiologické krizi poprvé, musely jednat velmi rychle a pod tlakem ve zcela bezprecedentní situaci. Oceňujeme odvahu veřejných činitelů přijímat rozhodnutí a jsme otevřeni ke spolupráci se všemi, kdo o to projeví zájem.

KoroNERV-20

je striktně apolitický, jeho hlavním úkolem je a bude spojovat, nikoliv rozdělovat. To je bezesporu největší přidaná hodnota platformy: každý veřejně publikovaný návrh nejprve projde interní diskusí zkušených ekonomů a bude publikován až jako široce akceptovatelný postoj či cesta.

KoroNERV-20

bude nejen formulovat možná řešení, ale také kriticky avšak vyváženě posuzovat kroky veřejných institucí zejména v ekonomické oblasti. Stejně tak bude sbírat a podrobovat analýze návrhy pro překonání současné krize od zástupců nejrůznějších ekonomických sektorů, asociací či sdružení.

KoroNERV-20

bude také důsledně dohlížet na návrat společnosti k dodržování demokratických principů a osobních svobod. Přestože jejich drastické omezování může být v kritických situacích nezbytné, nesmíme dopustit, aby se z přechodných opatření stala opatření trvalá, nebo aby trvala nepřiměřeně dlouho. Nesmíme jako společnost vyměnit krátkodobý pocit relativního bezpečí za individuální svobody jednotlivce.

KoroNERV-20

se však nebude vyhýbat ani neekonomickým tématům jako je oblast školství, sociálních věcí nebo zdravotnictví, protože tato pandemie může paradoxně naši společnost změnit k lepšímu.

KoroNERV-20

vnímá koronavirovou krizi jako obrovskou příležitost změnit naši zemi k lepšímu. Chceme pomoct k tomu, aby ČR disponovala silnou ekonomikou, která bude těžit z chytrých technologií. Je to šance odrazit se k společnosti šetrné k přírodním zdrojům a rozvíjející demokracii.

ČESKÁ REPUBLIKA A SVĚT PO KORONAVIRU

Pandemie koronaviru během několika málo týdnů uvrhla velkou část světa do stavu nouze. Od dob posledního světového válečného konfliktu nelze v historii najít období, v němž se tak velká část lidstva ocitla v tak mimořádné situaci. Od Číny, přes Indii, většinu Evropy, USA až po Austrálii došlo v řádu dnů k významnému zásahu do všech rovin našich životů. Česko není výjimkou. Naopak je jednou ze zemí, které se snaží vyrovnat s pomyslnou „černou labutí“ koronavirové pandemie snahou o co nejvyšší omezení šíření viru, což má za následek omezení pohybu a setkávání. V důsledku to znamená významný zásah do individuálních svobod, do společenských a ekonomických procesů.

Tento stav je s ohledem na dosavadní vývoj koronavirové pandemie pochopitelný. Cíl restrikcí, tedy zamezit masivnímu šíření koronaviru a snížit tak fatální zdravotní dopady na nejvíce ohrožené obyvatele ČR, je pochopitelný. Zároveň však jde o zásah do životů všech, přičemž pro mnoho lidí to bude v prvním sledu znamenat významné ekonomické i sociální potíže s individuálními, rodinnými, ale i celospolečenskými a politickými konsekvencemi, které mohou mít podobně neblahý charakter, jako dopady přímé, jen budou méně vidět.

Řada těchto konsekvencí může českou společnost významně ohrožovat. Ekonomický infarkt poznamená řadu firem, některé z nich jej nepřežijí. Mohou to být globální výrobní řetězce, na nichž je česká ekonomika bytostně závislá, stejně jako lokální podnikání. Nejistota, která přetrvá ještě dlouho po odeznění pandemie, bude významně ztěžovat potřebu návratu do udržitelného stavu. Je možné, že se velká část světa bude potýkat s vleklými ekonomickými problémy, jejichž důsledkem bude zvýšení sociálního napětí a třeba i snah o extremizaci politických řešení.

 

K řadě takových je už mnohde nakročeno. Stav nouze vyvolaný strachem z pandemie poskytuje každému, kdo by chtěl dlouhodobě omezovat základní demokratická práva, příležitost k tomu, aby tak učinil nikoliv na dobu nezbytně nutnou, nýbrž aby pozměnil celkové vnímání demokracie a svobod s ní neoddělitelně spojených. Takové pokusy můžeme ve světě pozorovat už nyní.

Je zřejmé, že vedle legitimní snahy ochraňovat zdraví a životy lidí přímo ohrožených koronavirem, je nutné zvažovat sekundární dopady na život celé české společnosti. Pandemii je nutno vnímat v jejích přímých i nepřímých dopadech, přičemž ty nepřímé, jako třeba ohrožení ekonomické udržitelnosti či demokratických principů společenské zřízení, nelze stavět do druhořadé role.

Tento stav je s ohledem na dosavadní vývoj koronavirové pandemie pochopitelný. Cíl restrikcí, tedy zamezit masivnímu šíření koronaviru a snížit tak fatální zdravotní dopady na nejvíce ohrožené obyvatele ČR, je pochopitelný. Zároveň však jde o zásah do životů všech, přičemž pro mnoho lidí to bude v prvním sledu znamenat významné ekonomické i sociální potíže s individuálními, rodinnými, ale i celospolečenskými a politickými konsekvencemi, které mohou mít podobně neblahý charakter, jako dopady přímé, jen budou méně vidět.

Řada těchto konsekvencí může českou společnost významně ohrožovat. Ekonomický infarkt poznamená řadu firem, některé z nich jej nepřežijí. Mohou to být globální výrobní řetězce, na nichž je česká ekonomika bytostně závislá, stejně jako lokální podnikání. 

PROTO JE TU KoroNERV-20

KoroNERV-20 je platformou, na které se prostřednictvím jeho členů scházejí různé ideologické proudy a různé expertízy. I toto je jedna z příležitostí současného mimořádného stavu: překlenout dílčí spory ve prospěch společného zájmu, kterým je co nejrychlejší návrat české ekonomiky i společnosti k normálu a vzbuzení pozitivních očekávání ohledně budoucnosti celé země.

KoroNERV-20 vznikl proto, aby identifikoval hrozby i příležitosti, navrhoval krátkodobá opatření pro období probíhajícího mimořádného stavu i dlouhodobou strategii, která usnadní návrat k prosperitě a k posílení demokratických principů současného politického uspořádání v ČR. Doporučení a odbornost KORONERV-20 jsou k dispozici každému, kdo o ně má zájem.