KoroNERV-20: Zvažme možnost zrušení plošných přijímacích zkoušek a modifikace přijímacího řízení, zajistěme rovné podmínky

Praha, 30. 4. 2020 – Co nejdříve rozhodnout o termínu uvolňování série karanténních opatření, znovu zvážit možnost zrušení plošných přijímacích zkoušek a modifikace přijímacího řízení, soustředit se na pomoc těm uchazečům, jimž jejich rodinná situace nedovoluje dosáhnout srovnatelných podmínek pro přípravu. To jsou některé z bodů, které navrhuje občanská iniciativa KoroNERV-20. „Každý z nás si jistě vzpomene, jak byla maturita či přijímačky stresující. Co asi prožívají děti nyní, když neví, co bude a nemohou se na klíčové okamžiky života připravovat ve školách,“ říká za KoroNERV-20 Bob Kartous, člen kolegia rektora VŠEM.

Vláda prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy oznámila záměr postupně otevírat školy. Ten počítá s postupnou možností VŠ i SŠ studentů připravit se na státní zkoušky, či maturity přímo ve školách, byť s omezeným přístupem. Klíčové zkoušky, které mohou mít zcela zásadní vliv na budoucí život, nicméně absolvují i současní žáci základních škol, uchazeči o studium na středních školách či víceletých gymnáziích. Jejich možnosti jsou přitom omezené, jelikož u 2. stupňů ZŠ se uvažuje pouze o možnosti “konzultací”, nikoliv o cílené přípravě. Navíc přijímací zkoušky proběhnou jen v jednom termínu, což významně zvyšuje podíl náhody. Hrozí prohloubení v ČR už tak vysoké disparity v přístupu ke vzdělání. Ve hře je přitom stále možnost zrušení přijímacích zkoušek (jako se stalo na Slovensku) nebo jejich modifikace.

Občanská platforma KoroNERV-20 už před časem požádala vládu, aby odůvodnila svůj krok uzavřít školy ve světle dosavadních zjištění a předestřela veřejnosti, jakým způsobem se bude nouzový stav ve vzdělávacím systému dále vyvíjet. Vláda sice na výzvu reagovala kompromisním řešením, které umožní alespoň části žáků a studentů vzdělávat se přímo ve školách, nicméně mezi tím se významně zkrátila doba, během které měla vláda připravit řešení pro všechny klíčové okamžiky školního roku.

Situace okolo přijímacích zkoušek na SŠ je přitom nejvážnější. Shrnujeme dosavadní stav:

 • Od 12. 3. 2020 se všichni žáci ZŠ v ČR vzdělávají distančně.
 • Od 14. 4. 2020 veřejnost ví, kdy nejdříve mohou být otevřeny školy. U 2. stupně ZŠ se s plošným otevřením nepočítá a dosavadní platné rozhodnutí vlády de facto umožňuje, aby se na současném stavu nic nezměnilo.
 • Přijímací zkoušky mohou dle rozhodnutí vlády proběhnout nejdříve 14 dní po otevření škol, což v případě 2. stupně ZŠ znamená nejdříve 14 dní po 1. 6. 2020, vycházíme-li z toho, že právě od 1. 6. nejdříve může dojít ke konzultacím a třídnickým hodinám na 2. stupni ZŠ.
 • Přesný termín přijímacích zkoušek nebyl sdělen. Ministr školství je v tomto závislý na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví.
 • Přijímací zkoušky proběhnou pouze v jednom termínu, což snižuje možnost hraničních uchazečů uspět na školách s vyšším převisem zájmu (vesměs na gymnázia). Při vysoké závislosti úspěchu ve vzdělávání na socioekonomickém statusu rodiny a její schopnosti maximalizovat úspěšnost dětí v řešení testů. 
 • Přijímací zkoušky budou probíhat pouze na SŠ, na které se uchazeči hlásí.
 • Úroveň distančního vzdělávání na jednotlivých školách a dokonce i v porovnání mezi jednotlivými učiteli vysoce kolísá. Tím pádem není možné dosáhnout stavu, kdy by jednotliví uchazeči o studium na SŠ měli zajištěny rovné podmínky. Rychlé šetření České školní inspekce sice konstatuje, že na on-line vzdělávání se podílí drtivá většina škol a žáků, nicméně reálné zkušenosti ze škol hovoří o tom, že podoba takového vzdělávání se může významně lišit, od prostého zadávání úkolů e-mailem až po on-line vyučovací hodiny s využitím pestré palety digitálních obsahů.
 • Z dosavadních zkušeností a anekdotální evidence vyplývá, že na některých školách je významný počet žáků, kteří se školou komunikují minimálně, případně je jejich vzdělávání zcela závislé na čase a dovednostech rodičů. Ať už na základě pasivity ze strany rodičů či školy, nebo kvůli nedostatečnému vybavení rodiny. 
 • V přípravě na přijímací zkoušky je velmi často rozhodující placená příprava. Ta bude hrát v době omezené možnosti školní přípravy ještě větší roli a prohloubí tak pravděpodobně nerovnost, která je v českém školství velmi vysoká.
 • Ministerstvo školství doposud neposkytlo uchazečům o studium na SŠ zvláštní podporu. Na webu Cermat jsou k dispozici zkušební testy stejně jako v jiných letech.

Za dané situace převládá mezi rodiči a uchazeči nejistota, která vzrůstá s každým týdnem blížících se přijímacích zkoušek. Pro ilustraci stavu přímo ve školách a rodinách citujeme Karolínu Špůrovou, učitelku 2. stupně ZŠ Nebušice, jejíž žáci by se měli nyní na přijímací zkoušky připravovat: „Mohu říci, že jsou žáci hodně vystresovaní a frustrovaní, protože neznají termín, tudíž nevidí světlo na konci tunelu. Navíc nemají možnost strávit spolu poslední školu v přírodě, rozloučit se oficiální cestou s učiteli a spolužáky a projít si celou školou, kde je měli vyprovázet potleskem žáci a tím se s nimi rozloučit. Nejhorší je ta nevědomost. Už teď by věděli, kam půjdou, teď neví nic. To je ubíjí, mě také. I po hodině si spolu dlouze povídáme, abychom se nějak rozveselili a zlepšili morálku. Vláda by měla už konečně dát termín přijímaček a neřešit veřejná koupaliště. Vztek a frustrace, to nás teď definuje a moc nepomáhá. Stále se připravujeme na něco, na co nevíme, kdy přijde.”

Občanská platforma KoroNERV-20 proto navrhuje následující:

 • Znovu zvážit možnost zrušení plošných přijímacích zkoušek a modifikace přijímacího řízení s primárním ohledem na uchazeče a rovnost podmínek pro přijetí.
 • Co nejdříve rozhodnout o termínu uvolňování série karanténních opatření, jenž umožní ministru školství stanovit termín přijímacích zkoušek.
 • Opakovaně a s úctou žádat učitele, aby aktivně pomáhali uchazečům o studium na SŠ.
 • Soustředit se zejména na pomoc těm uchazečům, jimž jejich rodinná situace nedovoluje dosáhnout srovnatelných podmínek.
 • Vyčlenit prostředky na podporu projektů, které se snaží uchazečům pomoci (webináře, on-line doučování atp.). Vyjít by mělo z projektů, které vznikly spontánně a u nichž už lze posoudit jejich kvalitu.
 • Inspirovat se projekty, které vznikly spontánně na jednotlivých školách, např. projekt ZŠ Mnichovice a její ředitelky Marcely Erbekové, kdy škola zapojila studenty pedagogické fakulty do on-line doučování žáků. Shromáždit a pokud možno podporovat projekty, jako je ucimeonline.cz a další, které mohou snížit míru nerovnosti v přijímacích zkouškách.

Mariana Čapková, členka KoroNERV-20, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání hl. m. Prahy: „Nucená domácí výuka prohlubuje nerovnosti ve vzdělávání. Jak ty, které už existovaly před tím, tak ale také nerovnosti, které velmi pravděpodobně vzniknou nově, zejména pokud tato situace bude trvat dlouho. Záleží na tom, zda rodiče i nadále pracují, a nakolik se mohou dětem a jejich výuce věnovat. To může mít v případě přijímacích zkoušek na SŠ fatální vliv, protože pokud se mají mladí lidé připravovat úplně sami z látky, kterou ani nestihli probrat ve škole a doma jim se znalostmi nikdo nepomůže, budou velmi znevýhodněni oproti těm spolužákům, kterým se rodiče mohou a mají kompetence věnovat, nebo si mohou dovolit zaplatit doučování on-line.”

Bob Kartous, člen KoroNERV-20, člen kolegia rektora VŠEM, autor knihy No Future: „Jsem přesvědčen, že ministr školství Robert Plaga vyvíjí upřímnou snahu zajistit podmínky přijímacích zkoušek s ohledem na zájmy dětí. Vláda by však měla okamžitě rozhodnout na základě dostupných informací a predikcí, např. studie think-tanku IDEA, o termínech, které jsou klíčové, jako právě v případě přijímacích zkoušek. Zároveň opakovaně upozorňuji na nutnost věnovat primárně pozornost dětem ohroženým nerovností podmínek. Nedivil bych se masivní vlně žalob na stát ze strany rodičů neúspěšných uchazečů.”

Daniel Münich, člen KoroNERV-20, ředitel IDEA při CERGE-EI: „Jeden termín přijímacích zkoušek je nešťastný. Ekonomické výzkumy v oboru ‘mechanism design’ (včetně výzkumů nositele Nobelovy ceny Alvina Roth) z celého světa jasně dokladují, že přijímačky v podobě dvou a natož jediné přihlášky na školu, jsou špatné a škodlivé.  Česko však ve svém despektu ke společenským vědám tohle všechno dlouhodobě ignoruje a věří na selský rozum.”

Zdroje:

Šetření České školní inspekce k distančnímu vzdělávání

https://www.csicr.cz/getattachment/a17f4484-8f2f-4331-bc5e-3e49219b45c3

Míra dosaženého vzdělávání dle vzdělání rodičů a nízká úroveň i progrese v ČR v mezinárodním srovnání (str. 79):

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/eag-2017-10-en.pdf?expires=1588153218&id=id&accname=guest&checksum=49A61E1032E9BB122F2A0ABDC4DA3139

Modelace vlivu počtu pokusů na výsledek zkoušky:

https://www.nber.org/papers/w11965

https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2012/roth/facts/

Projekt ucimeonline.cz:

https://www.ucimeonline.cz/

KoroNERV-20 vládě ke zdůvodnění rozhodnutí zavřít školy a k případnému racionálnímu postupu při jejich otevírání

KoroNERV-20: O otevření škol je třeba rozhodovat na základě znalosti rizik, nikoliv dle dojmů ovlivněných všeobecnou panikou

EduKorona: Jak se připravovat na přijímací zkoušky