KoroNERV-20 připravil pro vládu desatero pro restart ekonomiky. Opatření by měla přinést 60 miliard Kč

Praha, 25. 2. 2021 – Čeští podnikatelé a zaměstnanci nesou již téměř rok důsledky restriktivních protiepidemických opatření. Vládní kompenzace řeší část problémů, ale nevykompenzují chybějící poptávku a zejména nejistý výhled do budoucna. Proto by vláda měla připravit jasný, rychlý a účinný balík opatření na znovuoživení ekonomiky. Jejím cílem má být nejen podpora podnikatelů a zaměstnanců, ale také jasný signál, že s nimi vláda počítá. Bez jejich nasazení se totiž česká ekonomika vrátí na předkrizovou úroveň o poznání později. KoroNERV-20 připravil pro vládu jako inspiraci desatero ekonomických opatření, které by české ekonomice mělo pomoci vymanit se v rychlém čase z nejhoršího.

Některá opatření je možné zavést prakticky okamžitě, některá znamenají úpravu legislativy. Vláda by mohla využít aktualizaci státního rozpočtu na rok 2021 pro zahrnutí níže uvedených bodů. Využít by také mohla prostředky v rámci Národního plánu obnovy, kde by mělo být v letech 2021-2027 pro Českou republiku nachystáno přes 170 mld. Kč + 400 mld. Kč v půjčkách.

KoroNERV-20 vládě ČR nabízí svou pomoc pro bono a je připraven tato i další opatření podrobně diskutovat.

1. Investovat do IT zabezpečení nemocnic

Investice do zabezpečení nemocnic neznamená nejen podporu IT společností, ale také omezení případných zdravotních i ekonomických ztrát v případě úspěšných kybernetických útoků na české nemocnice. Ty jsou zejména v průběhu pandemie přetížené a jakýkoliv takový útok by znamenal větší dopady než za normální situace.

Očekávané náklady: 2 mld. Kč

Nutnost legislativní změny: NE

Účinnost: Možné realizovat okamžitě

Odhadovaný multiplikační efekt: 1,0 (2 mld. Kč do HDP)


2. Daňové prohlášení – elektronické, na “jednu stránku”

Digitalizace veřejné správy by měla zahrnout i větší využívání informací o daňových subjektech, které již stát má. Díky tomu by se v rámci spouštěného portálu Moje daně mohla řada bodů “přednačítat” a daňový subjekt by pak s vyplňováním strávil mnohem méně času. Některé daňové povinnosti by bylo možné úplně administrativně odbourat (např. daň z nemovitostí by měla být finanční správa schopná vypočítat sama z údajů v Katastru nemovitostí).

Očekávané náklady: maximálně 1 mld. Kč jednorázově

Nutnost legislativní změny: ANO

Účinnost: možné od 1. 1. 2022 (paralelně legislativní i technická příprava)

Odhadovaný multiplikační efekt: 1,5 (1,5 mld. Kč do HDP)

3. Program “Zelená bateriím”

Domácí bateriové úložiště vede k větší decentralizaci energetické sítě, snížení nároků na přenosovou síť a větší nezávislosti v případě blackoutů. Již nyní jsou v ČR přitom společnosti, které dokážou dodat bateriové systémy na úrovni mezinárodní konkurence. Navrhuje se přispět až 50 % z nákladů na domácí bateriové úložiště. Většina komponentů může být od domácích výrobců.

Očekávané náklady: 2 mld. Kč (první výzva)

Nutnost legislativní změny: NE

Účinnost: Možné realizovat okamžitě

Odhadovaný multiplikační efekt: 1,0 (2 mld. Kč do HDP)

4. Veškerý majetek v odpisových skupinách 1 a 2 pořízený v roce 2021 možnost odepsat na 150 %

Zrychlené odpisy povedou k tomu, že právnické osoby i živnostníci uspíší očekávané investiční nákupy a zároveň se mohou rozhodnout vzhledem k výhodným podmínkám i k investicím, které by v dnešní době považovali za nejisté. Investiční nákupy podpoří poptávku po produktech dalších společností, což by sekundárně mělo podpořit i výrobu, zaměstnanost a následně i spotřebu.

Očekávané náklady: 8 mld. Kč (nejedná se přitom o nenávratný výdaj, ale pouze o jiné rozložení odpisů v čase)

Nutnost legislativní změny: ANO

Účinnost: zákon od 1. 7. 2021, efekt zpětně pro investice od 1. 1. 2021

Odhadovaný multiplikační efekt: 1,5 (12 mld. Kč do HDP)

5. Daňové prázdniny pro investice do moderních technologií (okamžité odepsání z daňového základu)

Investice do moderních technologií (vyrobené na základě licence/patentu/užitného vzoru ne staršího 3 let) by bylo možné odepsat z daňového základu okamžitě. Přesná definice moderní technologie by byla dořešena s Technologickou agenturou ČR. Vzhledem k předchozímu bodu by šlo zejména o investice ve 3. a 4. odpisové skupině. Toto opatření podpoří nejen samotnou investiční činnost, ale také větší propojování firem a výzkumných organizací v ČR i napříč EU.

Očekávané náklady: 10 mld. Kč

Nutnost legislativní změny: ANO

Účinnost: zákon od 1. 7. 2021, efekt zpětně pro investice od 1. 1. 2021

Odhadovaný multiplikační efekt: 2,0 (20 mld. Kč do HDP, dlouhodobě)

6. Zvýšit výdaje do internetového připojení v odlehlých částech ČR

Současná pandemie zvýšila rozdíly mezi velkými městy a venkovem. V odlehlejších místech je velmi problematické vysokorychlostní připojení k internetu, které by umožňovalo plnohodnotný pracovní výkon při práci na home office. Z tohoto důvodu by měl stát do této oblasti okamžitě zvýšit investice. Ty mohou mj. i snížit sociální kontakty a tím zvýšit účinnost opatření v boji s epidemií. Příjemci dotací by měla platit 10-20 let podmínka udržitelnosti a zákaz výplaty dividend či splacení akcionářských půjček; obchodní ceny za připojení jako příjemce v průměru účtuje ve zbytku sítě.

Očekávané náklady: 5 mld. Kč

Nutnost legislativní změny: NE

Účinnost: Možné realizovat okamžitě s respektováním povolování staveb

Odhadovaný multiplikační efekt: 2,0 (10 mld. Kč do HDP, dlouhodobě)

7. Audit byrokracie a následná digitalizace (využití nízko i vysokokvalifikované nezaměstnané pracovní síly)

Využití stávající nezaměstnané pracovní síly umožní udržet její pracovní návyky s dodatečnými dlouhodobými benefity pro státní správu. Nezaměstnané je možné využít pro činnosti s nižší přidanou hodnotou (např. skenování již vydaných papírových listin), ale je možné zapojit i nezaměstnané odborníky (procesní analýzy, návrhy nových procesů, poradenství). Kdo se do projektu zapojí, obdrží bonus ve výši 100 % dávek, které pobírá. Pro projekt by bylo možné využít katalog služeb státu. Souvisejícím opatření může být povinnost pro státní úřady sdílet anonymizované údaje a projekt “pročištění” legislativy, která nadměrnou administrativu vyvolává.
Očekávané náklady: 2 mld. Kč

Nutnost legislativní změny: ANO

Účinnost: Možné spustit od 1. 7. 2021

Odhadovaný multiplikační efekt: 2,0 (4 mld. Kč do HDP, dlouhodobě)

8. Podmínění kurzarbeitu (re)kvalifikací či zvýšení/rozšíření odbornosti zaměstnance

Spuštění kurzarbeitu by již nemělo být blokováno politickou neshodou uvnitř vlády. Je zapotřebí jej spustit co nejdříve. Nad rámec navržené úpravy doporučujeme podmínit využití kurzarbeitu rekvalifikací či zvýšením kvalifikace zaměstnanců, pro které bude využit. Náklady by byly z poloviny hrazeny firmou a z poloviny státem.

Očekávané náklady: 2 mld. Kč ročně

Nutnost legislativní změny: ANO (je možné zapracovat do schvalovaného zákona)

Účinnost: při politické vůli od 1. 4. 2021

Odhadovaný multiplikační efekt: 2,0 (4 mld. Kč do HDP, dlouhodobě)

9. Zavedení jednotného inkasního místa

Zavedení jednotného inkasního místa znamená snížení administrativy na straně lidí, firem i státu. Zároveň snižuje epidemická rizika (omezení dalších sociálních kontaktů). Projekt plateb sociálního pojištění, zdravotního pojištění a daní jednou platbou, na jednom formuláři pro jednu instituci byl již schválen, ale vlivem souvisejících parametrických změn v daních byl zrušen. Proto by projekt měl být realizován čistě jako technické řešení.

Očekávané náklady: 2 mld. Kč jednorázově

Nutnost legislativní změny: ANO

Účinnost: zákon od 1. 1. 2022, platby od 1. 1. 2023

Odhadovaný multiplikační efekt: 1,5 (3 mld. Kč do HDP)

10. Individuální výuka počítačové gramotnosti, finanční gramotnosti, kritického myšlení, jazyků i (osobně i přes Skype) pro všechny nezaměstnané od studentů VŠ – platí Úřad práce

Vzdělávat by se měli nejen zaměstnanci na kurzarbeitu, ale také samotní nezaměstnaní. Využít by přitom bylo možné také studenty vysokých škol, kteří by toto měli jako užitečnou praxi. V současné epidemiologické situaci by šlo zejména o distanční výuku. Studenti by dostávali odměnu za každou odučenou hodinu a nezaměstnaní bonus k dávkám nezaměstnanosti ve výši 30 % za podmínky rekvalifikace či zvýšení odbornosti potvrzené závěrečnou zkouškou. Programy rekvalifikací by byly konzultovány se zástupci zaměstnavatelů.

Očekávané náklady: 2 mld. Kč ročně

Nutnost legislativní změny: ANO

Účinnost: Možné spustit od 1. 7. 2021

Odhadovaný multiplikační efekt: 2,0 (4 mld. Kč do HDP, dlouhodobě)

Celkové náklady těchto opatření do veřejných rozpočtů by tedy měly být přibližně 30 mld. Kč (cca 0,5 % HDP) a další 4 mld. Kč ročně. Vzhledem k jejich multiplikačnímu efektu a rychlému projevu v ekonomice by ale mohly vést ke zvýšení ekonomického růstu o 1 % HDP, tedy přibližně 60 mld. Kč.

Zároveň díky nim řada firem nebude muset ukončit svou činnost a propouštět zaměstnance, což vyvolá úsporu ve veřejných rozpočtech. Tato úspora se nedá přesněji kvantifikovat, nicméně měla by být při diskusi o těchto opatřeních rovněž vzata do úvahy. Dalšími pozitivními dopady je v řadě opatření snížení sociálních kontaktů, což povede k rychlejšímu zvládnutí epidemiologické situace. Dlouhodobým efektem je pak zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti a větší uživatelská přívětivost činností veřejné správy.

Doporučení platformy KoroNERV-20 byla zaslána na Úřad vlády ČR, Ministerstvu financí, Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu práce a sociálních věcí. KoroNERV-20 si nebere žádný kredit za jejich autorství, naopak bude rád, pokud se k nim vláda přihlásí a bude je dále podporovat. Všem nám jde o jediné – vrátit podnikatelům a jejich zaměstnancům zpět ztracenou sebedůvěru a ocenit je v jejich nelehkém období.