KoroNERV-20 doporučuje postupně ukončit program Antivirus a do budoucna jej výrazně upravit

Praha, 17. 7. 2020Občanská iniciativa KoroNERV-20 považuje program Antivirus za doposud poměrně úspěšný nástroj na podporu reálné ekonomiky a zaměstnanosti v mimořádné době koronavirové krize. Zároveň je však od počátku přesvědčena, že jde o nástroj dočasný. „Antivirus se nesmí proměnit v sedativum, které je podáváno ekonomice dlouhodobě k umělému navození zdánlivého klidu na pracovním trhu a k neudržitelnému nárůstu počtu zaměstnanců, kteří fakticky žádnou práci nemají (ani mít nemohou) a stávají se skrze program skrytě jen dalšími zaměstnanci státu. Takových bylo od vzniku programu podpořeno okolo 700 tisíc,“ říká za KoroNERV-20 Mojmír Hampl.

KoroNERV-20 si je vědom toho, že tento program je snadnější spustit, než ukončit a považuje proto za nutné, co nejdříve stanovit pevný konec této umělé podpory ekonomice v situaci, kdy je plošná uzavírka ekonomiky již za námi a vláda zároveň slibuje, že napříště bude epidemiologické problémy řešit již jen lokálně. KoroNERV-20 navrhuje program do budoucna změnit tak, aby více připomínal německý kurzarbeit a nikoli podporu zaměstnanců fakticky nepracujících. „Bylo by nežádoucí, aby tento program konzervoval minulý stav ekonomiky a bránil potřebné modernizaci a restrukturalizaci ekonomiky,“ shodli se členové skupiny.

Členové platformy KoroNERV-20 proto sdělují a doporučují k programu Antivirus následující:

  • Ukončení programu Antivirus mohlo teoreticky nastat již v okamžiku odvolání nouzového stavu v květnu, či těsně po něm. Logiku mělo i synchronně ukončit umělou podporu pracovních míst se zastavením podpory živnostníků v červnu.
  • Protože vážně hrozí, že vznikne jak ekonomický, tak i politický „návyk“ na Antivirus, který bude bránit nezbytným přirozeným procesům na trhu práce a v celé ekonomice, je nutné stanovit okamžik vypnutí programu natvrdo nyní. KoroNERV-20 navrhuje jako nejzazší datum úplného ukončení programu termín 31. 12. 2020. Zásadní je ukončit primárně modifikaci programu Antivirus B, v němž je zaměstnancům kompenzováno 60 % mzdy v případě, že zaměstnavatel má sekundární hospodářské potíže související s nemocí Covid-19 a zaměstnance drží doma na překážkách. Stejně tak by měl být ukončen do konce roku program Antivirus C (odpuštění sociálního pojištění zaměstnavatelům s max. 50 zaměstnanci).
  • Vypínání programu Antivirus B přitom může být postupné, například s klesající podporou od září do prosince tohoto roku (např. o 10 procentních bodů mzdy, která je zaměstnancům kompenzována za každý jeden zmíněný měsíc).
  • Období útlumu programu Antivirus by mělo být zároveň spojeno s otevřením Zákoníku práce, jeho liberalizací a posunem směrem k dánskému modelu „flexikurity“ (maximální motivace k aktivnímu, nikoli pasivnímu chování dočasné nezaměstnaných při udržení jejich jistot).
  • Navíc by období utlumování programu Antivirus mělo být klíčové pro změnu parametrů tohoto programu do budoucna. Měl by se přiblížit německému modelu, tedy nikoli kompenzovat mzdu zaměstnancům, kteří nepracují, ale primárně dorovnávat mzdu těm, kdo mají z důvodu omezené poptávky redukovaný úvazek a nedosáhnou na celou původní mzdu. Tento model je navíc výhodný nejen pro zaměstnance a firmy, ale i levnější pro státní rozpočet. Proto by se měl otevřít §115 Zákona o zaměstnanosti, kde zárodky klasického kurzarbeitu jsou, ale díky programu Antivirus jsou fakticky vytlačeny tímto programem, který je pro zaměstnavatele i zaměstnance výhodnější (stejně tak by se měl vyřešit systémově problém pokrytí zaměstnanců na DPP a DPČ).
  • Vzhledem k tomu, že program Antivirus není zanedbatelný z hlediska nákladů, které daňovým poplatníkům přináší (zhruba 14 mld. Kč za každé 3 měsíce, tedy teoreticky až 56 miliard korun ročně a navíc možných až cca 13 miliard ročně za program Antivirus C), je ukončování této podpory také odpovědné z hlediska přípravy rozpočtu na příští rok, který zásadně ovlivní směr, jakým se naše veřejné rozpočty na mnoho let vydají.
  • Zachována by měla být naopak varianta programu Antivirus A, která má sloužit jako účinný záchranný nouzový polštář pro případná nová lokální ohniska nákazy, pokud v nich bude nutné některé podniky z moci veřejné na určitou dobu zcela zavřít či zaměstnance povinně poslat do karantény.
  • KoroNERV-20 bude nadále pečlivě monitorovat náklady celého programu Antivirus z veřejných zdrojů a v případě potřeby o těchto nákladech vyvolá další diskusi.